Search This Blog

Tuesday, 12 April 2016

The influence up working in virtual environments: A comparison between real and virtual workers

 Source: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/47441?mode=fullPlease use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/47441

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSteizel, Sebastián-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.date.accessioned2016-04-05T11:28:58Z-
dc.date.available2016-04-05T11:28:58Z-
dc.date.issued2016-02-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/47441-
dc.description.abstractEl
present treball s'ha focalitzat a analitzar de quina manera els
treballadors virtuals adapten els seus comportaments per influir sobre
els seus caps distants en comparació amb els presencials; i de quina
manera utilitzen els mitjans de comunicació per dur endavant aquesta
tasca. Es van realitzar estudis qualitatius i quantitatius (taules de
contingència) per analitzar el procés d'influència interpersonal cap
amunt. L'estudi qualitatiu va identificar una nova tàctica d'influència
que anomenem intermediació. En l'estudi quantitatiu, els resultats van
mostrar que els treballadors presencials comencen l'esdeveniment
d'influència amb una interacció cara a cara, a través de tàctiques de
raó i amistat, per després continuar a través del correu electrònic amb
tàctiques més dures. Per la seva banda els treballadors virtuals
comencen la influència amb mitjans asincrònics amb tàctiques de raó i
amistat, per continuar de forma sincrònica amb tàctiques que involucren a
altres. Es ressalten les contribucions teòriques al camp de la
influència interpersonal i la teoria de successió de mitjans (Stephens,
2007).
ca
dc.description.abstractEl
presente trabajo se ha focalizado en analizar de qué manera los
trabajadores virtuales adaptan sus comportamientos para influir sobre
sus jefes distantes en comparación con los presenciales; y de qué manera
utilizan los medios de comunicación para llevar adelante esta tarea. Se
realizaron estudios cualitativos y cuantitativos (tablas de
contingencia) para analizar el proceso de influencia interpersonal hacia
arriba. El estudio cualitativo identificó una nueva táctica de
influencia que denominamos intermediación. En el estudio cuantitativo,
los resultados mostraron que los trabajadores presenciales comienzan el
evento de influencia con una interacción cara a cara, a través de
tácticas de razón y amistad, para luego continuar a través del correo
electrónico con tácticas más duras. Por su parte los trabajadores
virtuales comienzan la influencia con medios asincrónicos con tácticas
de razón y amistad, para continuar de forma sincrónica con tácticas que
involucran a otros. Se resaltan las contribuciones teóricas al campo de
la influencia interpersonal y la Teoría de sucesión de medios (Stephens,
2007).
es
dc.description.abstractThis
work has been focused to discuss how virtual workers adapt their
behavior to influence their distant leaders compared with virtual
workers; and how they use information technology to carry out this task.
Qualitative and quantitative analysis were conducted to analyze the
process of interpersonal upward influence. The qualitative study
identified a new influence tactic called intermediation. In the
quantitative study, results showed that traditional workers begin the
event of influence with a face-to-face interaction, through tactics of
reason and ingratiation, and then continue through email with hard
tactics. On the other side, virtual workers begin the influence process
through asynchronous media, with reason and ingratiation tactics; and
continue synchronously with tactics that involve third agents. This work
contributes to the field of interpersonal influence tactics and to the
ICT Succession Theory (Stephens, 2007).
en
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.rightsLa
consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les
següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del
repositori de la UOC ha estat autoritzada pels titulars dels drets de
propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en
activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció
amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des
d'un lloc aliè al repositori de la UOC i/o al servei TDX. Aquesta
reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als
seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat
indicar el nom de la persona autora.
ca
dc.subjecttàctiques d'influència cap amuntca
dc.subjecttreball virtualca
dc.subjectrelacions diàdiques virtualsca
dc.subjecttácticas de influencia hacia arribaes
dc.subjecttrabajo virtuales
dc.subjectrelaciones diádicas virtualeses
dc.subjectupward influence tacticsen
dc.subjectvirtual worken
dc.subjectdyadic virtual relationshipen
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleLa influencia hacia arriba en entornos virtuales de trabajo: Una comparación entre trabajadores presenciales y virtuales-
dc.typeDoctoral thesis-
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.contributor.directorRimbau Gilabert, Eva-
Appears in Collections:Doctoral Thesis


Files in This Item:


File Description SizeFormat
Sebastián Steizel Tesis Doctorado .pdfSteizel_tesi doctoral3.11 MBAdobe PDFPreview  DownloadSFX Query


Repositori institucional: La influencia hacia arriba en entornos virtuales de trabajo: Una comparación entre trabajadores presenciales y virtuales

No comments:

Post a comment