Search This Blog

Monday, 21 October 2013

Individens arbetstillfredsställelse i virtuella team - Lund University

Title Individens arbetstillfredsställelse i virtuella team
Author/s Hanna Cederlund, Vicky Löw
Department/s Department of Psychology
Full-text Available as PDF
Publishing year 2013
Abstract Swedish Denna uppsats har undersökt huruvida graden av virtuell kommunikation (virtualitet) hos individer i virtuella team har ett samband med arbetstillfredsställelse. En webbaserad enkät skickades ut till ca 800 anställda på ett stort, internationellt företag och innehöll frågor angående hur nöjd man är med sitt arbete, hur mycket av kommunikationen som sker virtuellt samt två kvalitativa frågor med styrkor och svagheter med just deras kommunikation. Resultaten visade att det inte fanns ett signifikant samband mellan virtualitet och arbetstillfredsställelser, varför hypotesen om att sambandet skulle vara negativt förkastades. En signifikant skillnad i virtualitet påträffades mellan kvinnor och män. Svaren från de kvalitativa frågorna skapade flera teman som visade bland annat att språkskillnader, för mycket e-post samt avsaknad av kommunikationspolicy ses som svagheter i kommunikationen. Styrkorna var fler kommunikationsverktyg, chatt, e-post och direkt kommunikation.
Slutsatser som kan dras utifrån den kvantitativa ansatsen är att virtualitet och arbetstillfredsställelse inte samvarierar. Slutsatser som kan dras utifrån den kvalitativa ansatsen är att vilken kommunikation som föredras är individuellt, och att en gemensam struktur eller kommunikationspolicy förenklar kommunikationen.
Subject Social Sciences
Keywords Arbetstillfredsställelse, Virtuella team, Virtualitet, Kommunikation
Document type Bachelor Degree
Language Swedish
Supervisor Robert Holmberg


Individens arbetstillfredsställelse i virtuella team - Lund University

No comments:

Post a Comment